×
×
پروژه اسکرابر شرکت باتری سازی وایا
60e206d6210922793b911-64dc-40aa-b13f-7584d00859fc.jpg
60e206d621226178345b6-99a0-4773-b443-89e76b6c6070.jpg
60e206d62132f36960046-21ec-4480-9ce2-797b073ab712.jpg
60e206d62143fc2690fcc-51c1-450d-b46b-86adfbdf198b.jpg

پروژه اسکرابر شرکت باتری سازی وایا

دسته بندی : اسکرابر

توضیحات

ساخت اسکرابر از جنس pp برای شرکت باتری سازی وایا

بازگشت به نمونه کار ها