×
×
مخارن لیچینگ شرکت معدنی زر مهر تهران اوکسین
60e1faeac41e64a194266-d866-43c8-92d3-55b3d94e0c64.jpg
60e1faeac43ef46f3bfc1-5921-41a3-8b54-0d9f01a7b560.jpg
60e1faeac455607722916-47de-45ae-a05c-d380baf2e622.jpg
60e1faeac46b1aba189e1-595c-48c9-a772-dbd6f691f13f.jpg

مخارن لیچینگ شرکت معدنی زر مهر تهران اوکسین

دسته بندی : مخازن لیچینگ مس

توضیحات

ساخت سری کامل وانهای لیچینگ مس زر مهر

بازگشت به نمونه کار ها